18 C
Tabriz
پنج شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

مهندس بهنام اصلی زاده

شرح وظایف معاون اداری و مالی

۱– نظارت کامل برعملکرد سطوح تشکیلاتی تحت مسئولیت (اداری ، مالی و پشتیبانی) با هدف انجام دقیق وظایف و تکالیف محوله براساس مقررات و قوانین موجود .
۲- اعمال نظارت و کنترل های لازم درخصوص نحوه هزینه کرد اعتبارات و رعایت دقیق آن براساس ردیف های تعیین شده بازنگری و اصلاح روشهای انجام کار به منظور کاهش هزینه ای جاری و افزایش کارایی سازمان
۳- نظارت کامل برعملکرد کلیه نیروهای زیرمجموعه ستادی و اقدامات موثر برای ارزیابی مستمر از چگونگی فعالیت آنان براساس شرح وظایف تعیین شده
۴- اعمال نظارت های کامل برنحوه پاسخگویی و پیگیری مراجعین (مردم) به بخشهای مختلف از طریق پرسنل ستاد و ایستگاه ها و اطمینان از نحوه انجام کار توسط عوامل مربوطه با هدف ایجاد رضایتمندی کامل ارباب رجوع و تحقق عملی طرح تکریم
۵- نظارت و بازنگری مستمر بر روشهای اداری انجام کار و درصورت لزوم ارائه پیشنهاد برای اصلاح و بهبود روشها با هدف تسریع در پاسخگویی و کوتاه کردن چرخه اداری
۶- تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان با هماهنگی کلیه قسمتها – نظارت دقیق و کامل در اجرای بودجه مصوب هرسال
۷- برنامه ریزی دقیق برای استحصال درآمدهای تکلیفی براساس مقادیر تعیین شده توسط مدیریت درآمد و برابر مقررات و دستورالعملهای ابلاغی
۸- نظارت کامل بر رعایت دقیق دستورالعمل ها و مقررات موجود و ابلاغی توسط کلیه کارکنان با هدف حفظ حقوق مردم و شهروندان محترم و نیز حقوقات سازمان
۹- نظارت کامل برکلیه معاملات سازمان و ایستگاه ها درحدود اختیارات مصوب و با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و نیز برابر مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی
۱۰- توجه و رسیدگی کامل به نیازهای رفاهی و خدماتی کارکنان با هدف ارتقاء سطح انگیزش آنان و افزایش راندمان کار
۱۱- پیگیری دقیق کلیه حقوقات قانونی کارکنان در قالب ارتقاء گروه، انتصابات وسایر حقوقات متعلقه
۱۲- نظارت کامل برحفظ و نگهداری و بهره برداری بهینه از اموال سازمان و هماهنگی لازم با قسمت های مربوطه