به گزارش امور ارتباطات این آتش سوزی در قسمت مجاور و بیرون از کارگاه امانی شهرداری منطقه سه و در داخل دره ای رخ داده که آتش نشانان هم اکنون مشغول اجرای عملیات لکه گیری ضایعات محل هستند.