به گزارش امور ارتباطات سازمان آتش نشانی، با صدور احکامی از سوی دکتر زبردست مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز انتصابات جدید در حوزه های ستادی و عملیاتی انجام گرفت
بر اساس احکام صادره ؛
بهنام اصلی زاده ؛ جانشین مدیر عامل و معاون مالی و اقتصادی
پدرام اقدسی؛ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
وحید علیپور؛  مسئول اداره برنـامه ریزی وکنترل پروژه و معاون مرکز آموزش  علمی کاربردی سازمان آتش نشانی تبریز
حجت حسنی اعظمی ؛ رئیس اداره توسعه انسانی
اکبر دشتی ؛ جانشین معاون عملیات و ریاست ستاد فـرمانـدهی 
صمد بخشی؛ رئیس اداره مالی
سیامک نوروزی؛ مسئول امور ارتباطات
حسینقلی اریسی ؛کارشناس امور عمرانی
حمید پور بابا؛ کارشناس امور سرمایه گذاری و مشارکت ها
 محمد حسین بختیاری ،ناصر حسن نژاد، سعید زاهدی اصل ؛ افسران نگهبان