دوشنبه ۲۹ شهریور
علیرضا نامور
عنوان:
آتشیار علیرضا نامور
سمت:
رئیس اداره پیشگیری
مدرک تحصیلی:
کارشناسی عمران
اهم سوابق خدمتی:
✓ رئیس اداره ایمن، فنی و شهرسازی (پیشگیری)
✓ مسئول امور مهندسین ناظر و شرکت های مجری
✓ معاون اداره پیشگیری

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است