دوشنبه ۲۹ شهریور
رضا رحمانی
عنوان:
آتشیار دوم رضا رحمانی
سمت:
فرمانده ستاد
مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
اهم سوابق خدمتی:
✓ فرمانده ستاد عملیاتی
✓ رئیس ایستگاه
✓ افسر شیفت

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است