دوشنبه ۲۹ شهریور
شهدای یکه دکان
ایستگاه:
3 شهدای یکه دکان
مسئول ایستگاه:
آتشیار سعید جلیلی
آدرس:
بلوار ستارخان، خیابان فرودگاه
شماره تماس:
041-32663998
شماره تماس:
041-32663999

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است