دوشنبه ۲۹ شهریور
محمد جهانگیری
عنوان:
آتش پاد سوم محمد جهانگیری
سمت:
مسئول دفتر مدیرعامل
مدرک تحصیلی:
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیر آموزش مرکز علمی کاربردی آتش نشانی
✓ مسئول دفتر معاونت آموزشی آتش نشانی
✓ کارشناس امور اداری

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است