جمعه ۱۱ فروردین
شهیدان ذاکر
ایستگاه:
21 شهیدان ذاکر
مسئول ایستگاه:
آتشیار دوم رضا پورنجف
آدرس:
بلوار شهیدان ذاکر
شماره تماس:
041-32900004
شماره تماس:
041-32900005

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است - طراحی و توسعه: داریوش مهدی پور یقینی