جمعه ۱۸ آذر
شهدای راه آهن
ایستگاه:
2 شهدای راه آهن
مسئول ایستگاه:
آتشیار میرعزیز شمس
آدرس:
میدان راه آهن به طرف جاده سنتو، انتهای روگذر
شماره تماس:
041-34440003
شماره تماس:
041-34427777

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است