دوشنبه ۲۹ شهریور
دکتر علیرضا زبردست
عنوان:
آتش پاد دکتر علیرضا زبردست
سمت:
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مدرک تحصیلی:
دکتری تخصصی شهرسازی
اهم سوابق خدمتی:
✓ مدیرعامل سازمان خدمات موتور شهرداری تبریز
✓ مدیر اداری مالی شورای اسلامی شهر تبریز
✓ مشاور مالی ریاست شورای اسلامی شهر تبریز
✓ مشاور شهرسازی شهرداری تبریز
✓ مدیر برنامه ریزی و ارزیابی شهرداری تبریز

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است