دوشنبه ۲۹ شهریور
الزامات آتش نشانی آسانسور
دوشنبه 1400/1/16

جزئیات الزامات نصب آسانسور به تایید سازمان آتش نشانی تبریز

الزامات آسانسور آتش نشان


تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تبریز خیابان خاقانی- نبش خیابان شهید مدرس
تلفن: 041-35249244
نمابر: 041-35257333
سامانه پیام: 10000000125
کدپستی: 5136969813
پست الکترونیکی: info@tabriz125.ir

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ است